Công khai niêm yết danh mục công trực tuyến toàn trình và một phần trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp

STT

Nội dung công khai

Ghi chú

1

Công khai niêm yết danh mục công trực tuyến toàn trình và một phần trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 882/QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh)

Tải về