Lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nội dung:

1. Đối tượng lấy ý kiến

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:

- Toàn thể Nhân dân trên địa bàn Huyện.

- Cơ quan nhà nước; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp;
tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác.
2. Nội dung lấy ý kiến

- Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.
- Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:
+ Toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1)
Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi
nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự
án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa
thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền
thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất,
bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.
+ Cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: (1)
Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2)
Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự,
thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai
đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ
trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển
nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

+ Các cơ quan chuyên môn: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

3. Hình thức lấy ý kiến:

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi trực tiếp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lấp Vò, chậm nhất đến ngày 23/02/2023.

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm áp dụng đối với cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia. Ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm được cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập hợp, tổng hợp gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lấp Vò, chậm nhất đến ngày 23/02/2023.

- Đối với cấp Huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Thông qua Cổng thông tin điện tử huyện Lấp Vò (lapvo.dongthap.gov.vn), các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thời gian lấy ý kiến

- Thời gian lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ ngày kế hoạch được ban hành và kết thúc vào ngày 23 tháng 02 năm 2023.

5. Tài liệu nghiên cứu góp ý:

Được đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử
Huyện:   Đính kèm Dự thảo Luật đất đai