TTHC lĩnh vực Nội vụ cấp xã

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 794/QĐ-UBND-HC ngày 21/7/2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

1.000775

Thủ tục Tặng  Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tải về

2

2.000346

Thủ tục Tặng  Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Tải về

3

2.000337

Thủ tục Tặng  Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Tải về

4

1.000748

Thủ tục  Tặng  Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Tải về

5

2.000305

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Tải về

6

2.000509

Thủ tục  đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Tải về

7

1.001028

Thủ tục  đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Tải về

8

1.001055

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tải về

9

1.001078

Thủ tục  thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Tải về

10

1.001085

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Tải về

11

1.001090

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tải về

12

1.001098

Thủ tục  đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Tải về

13

1.001109

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Tải về

14

1.001156

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tải về

15

1.001167

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tải về

Banner cải cách hành chính

Banner công tác thường trực

Banner lịch làm việc của UBND

Banner lấy ý kiến

Banner hộp thư điện tử

Banner bộ pháp điện tử

Banner VPDT

30 năm tái lập huyện

banner 1022

banner tủ sách pháp luật

CUỘC SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2020

Danh mục chính Menu

Banner tái cơ cấu nông nghiệp

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website