TTHC lĩnh vực tài nguyên môi trường cấp xã

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND-HC ngày 07/12/2021

Quyết định số 378/QĐ-UBND-HC ngày 15/4/2022 và Quyết định số 740/QĐ-UBND-HC ngày 17/7/202của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

Đính kèm Quyết định số 740/QĐ-UBND-HC

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

1

Xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về

2

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Tải về

3

Hòa giải tranh chấp đất đai

Tải về

II

LĨNH VỰC ĐA DẠNG SINH HỌC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐA DẠNG SINH HỌC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-UBND-HC ngày 17   tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm 

Quyết định

4

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. (Mã số 1.004082)

Tải v

III

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Tải về

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND-HC ngày 07/12/2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

A

Thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã

 
 

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

1

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Tải về

2

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất

Tải về

3

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

B

Thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

4

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Tải về

5

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Tải về

6

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Tải về

7

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Tải về

C

Thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã

8

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Tải về

Banner cải cách hành chính

Banner công tác thường trực

Banner lịch làm việc của UBND

Banner lấy ý kiến

Banner hộp thư điện tử

Banner bộ pháp điện tử

Banner VPDT

30 năm tái lập huyện

banner 1022

banner tủ sách pháp luật

CUỘC SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2020

Danh mục chính Menu

Banner tái cơ cấu nông nghiệp

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website