TTHC lĩnh vực Tư Pháp cấp xã

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND-HC ngày 16/09/2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Tải về

II

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

2

Thủ tục Đăng ký khai sinh

Tải về

3

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tải về

4

Thủ tục Đăng ký kết hôn

Tải về

5

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tải về

6

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Tải về

7

Thủ tục Đăng ký khai tử

Tải về

8

Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

Tải về

9

Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

Tải về

10

Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

Tải về

11

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

12

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

13

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

14

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

15

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Tải về

16

Thủ tục Đăng ký cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tải về

17

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

Tải về

18

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

Tải về

19

Thủ tục Đăng ký lại khai tử

Tải về

20

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tải về

III

LĨNH VỰC GIÁM HỘ

 

21

Thủ tục Đăng ký giám hộ

Tải về

22

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

Tải về

IV

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

 

23

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Tải về

24

Thủ tục Đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước

Tải về

25

Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Tải về

V

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

26

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

Tải về

27

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tải về

28

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tải về

29

Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Tải về

30

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tải về

31

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tải về

32

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tải về

33

Chứng thực di chúc

Tải về

34

Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Tải về

35

Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Tải về

36

Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Tải về

VI

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

37

Thủ tục công nhn tuyên truyền viên pháp luật

Tải về

38

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Tải về

VII

LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

 

39

Thủ tục công nhận hòa giải viên

Tải về

40

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Tải về

41

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

Tải về

42

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Tải về

VIII

LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

2

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Tải về

3

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

4

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Tải về

5

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Tải về

6

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Tải về

7

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Tải về

8

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

9

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Tải về

Banner cải cách hành chính

Banner công tác thường trực

Banner lịch làm việc của UBND

Banner lấy ý kiến

Banner hộp thư điện tử

Banner bộ pháp điện tử

Banner VPDT

30 năm tái lập huyện

banner 1022

banner tủ sách pháp luật

CUỘC SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2020

Danh mục chính Menu

Banner tái cơ cấu nông nghiệp

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website