TTHC lĩnh vực Thanh tra cấp xã

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND-HC ngày 04/11/2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã

Tải về

2

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Tải về

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp xã

Tải về

4

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Tải về

II

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

5

Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình

Tải về

6

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Tải về

7

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Tải về

8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Tải về

Banner cải cách hành chính

Banner công tác thường trực

Banner lịch làm việc của UBND

Banner lấy ý kiến

Banner hộp thư điện tử

Banner bộ pháp điện tử

Banner VPDT

30 năm tái lập huyện

banner 1022

banner tủ sách pháp luật

CUỘC SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2020

Danh mục chính Menu

Banner tái cơ cấu nông nghiệp

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website