TTHC lĩnh vực Văn hóa cấp xã

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 509/QĐ-UBND-HC ngày 18/5/2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

1

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Tải về

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Tải về

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Tải về

II

LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

4

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Tải về

III

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

5

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Tải về

6

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (đạt 03 năm liên tục)

Tải về

IV

LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

 

7

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Tải về

Banner cải cách hành chính

Banner công tác thường trực

Banner lịch làm việc của UBND

Banner lấy ý kiến

Banner hộp thư điện tử

Banner bộ pháp điện tử

Banner VPDT

30 năm tái lập huyện

banner 1022

banner tủ sách pháp luật

CUỘC SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2020

Danh mục chính Menu

Banner tái cơ cấu nông nghiệp

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website