Thủ tục hành chính Văn hóa – Thông tin

THỦ TC HÀNCHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 509/QĐ-UBND-HC ngà18/5/2022

Quyết định số 887/QĐ-UBND-HC ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

 

                                                  I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Tải về

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Tải về

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Tải về

4

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ sở quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Tải về

5

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Tải về

II. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

Tải về

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Tải về

 

                           III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

 

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị)

Tải về

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị) (đạt 05 năm liên tục)

Tải về

3

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã văn hóa nông thôn mới” (đạt 02 năm liên tục)

Tải về

4

Thủ tục công nhận lại “Xã văn hóa nông thôn mới” (đạt 05 năm liên tục)

Tải về

5

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường văn minh đô thị”, “Thị trấn văn minh đô thị” (đạt 02 năm liên tục)

Tải về

6

Thủ tục công nhận lại “Phường văn minh đô thị”, “Thị trấn văn minh đô thị” (đạt 05 năm liên tục)

Tải về

7

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (đạt 02 năm liên tục)

Tải về

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

9

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

10

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

11

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

12

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

13

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

IV. LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng

Tải về

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tải về

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tải về

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tải về

 

V. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

 

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Tải về

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Tải về