VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 105/VPUBND-NC 26/04/2022 V/v tham mưu báo cáo phục vụ công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương
2 104/VPUBND-NC 25/04/2022 V/v tham mưu phúc đáp nội dung yêu cầu của TAND Huyện vụ án “Tranh chấp QSD đất” của Lê Văn Còn, ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung (lần 3)
3 44/UBND-NC 25/04/2022 V/v dự thảo báo cáo tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước
4 43/UBND-NC 22/04/2022 V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn khóa 04-2022 theo hình thức trực tuyến
5 42/UBND-NC 22/04/2022 V/v góp ý dự thảo văn vản
6 41/UBND-NC 21/04/2022 V/v phúc đáp nội dung yêu cầu của TAND Huyện vụ án án “Tranh chấp ranh giới QSD đất” của Phan Hồng Lộc, ngụ xã Tân Khánh Trung (lần 02)
7 103/VPUBND-NC 21/04/2022 V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản thu nhập
8 110/KH-UBND 22/04/2022 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện năm 2022
9 101/VPUBND-NC 20/04/2022 V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam
10 100/VPUBND-NC 20/04/2022 V/v tham mưu tiếp tục thực hiện Quy chế số 14/2014/QCLN-BCA-TANDTCVKSNDTC
11 102/VPUBND-NC 20/04/2022 V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn khóa 04-2022 theo hình thức trực tuyến
12 07/QĐ-HĐPHPBGDPL 20/04/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Lấp Vò
13 98/VPUBND-NC 19/04/2022 V/v tham mưu góp ý dự thảo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
14 97/VPUBND-NC 19/04/2022 tham mưu báo cáo tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước
15 132/BC-UBND 20/04/2022 Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra
16 96/VPUBND-NC 19/04/2022 V/v tham mưu cung cấp thông tin theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện (Nguyễn Thị Hiến, xã Vĩnh Thạnh)
17 99/VPUBND-NC 19/04/2022 V/v tham mưu báo cáo tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước
18 95/VPUBND-NC 18/04/2022 V/v kiểm tra, rà soát hồ sơ phục vụ công tác thanh tra
19 40/UBND-NC 18/04/2022 V/v xác nhận thông tin tài sản thi hành án đối với Hình Phước Lợi, ngụ thị trấn Lấp Vò
20 93/VPUBND-NC 18/04/2022 V/v tham mưu phúc đáp nội dung yêu cầu của TAND Huyện vụ án “Tranh chấp QSD đất” của Nguyễn Thị Chưu, ngụ xã Vĩnh Thạnh