VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 217/UBND-VX 30/06/2022 V/v tăng cường phối hợp truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Huyện
2 564/VPUBND-VX 30/06/2022 V/v triển khai hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
3 562/VPUBND-VX 30/06/2022 V/v đề nghị phun thuốc diệt muỗi diện rộng trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
4 18/QĐ-BĐD 30/06/2022 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022
5 563/VPUBND-VX 30/06/2022 V/v tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
6 561/VPUBND-VX 29/06/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ - TB&XH, CTMTQGGN bền vững giai đoạn 2021 – 2025
7 215/UBND-VX 29/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch vận động các nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
8 269/BC-UBND 30/06/2022 Thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Huyện
9 216/UBND-VX 29/06/2022 V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết
10 214/UBND-VX 29/06/2022 V/v triển khai hướng dẫn tiêm vắc xin của Bộ Y tế và sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin phòng COVID-19
11 558/VPUBND-VX 28/06/2022 V/v thực hiện truyền thông Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”
12 558/VPUBND-VX 28/06/2022 V/v tham mưu báo cáo thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2022 và tham gia khảo sát trực tuyến về tình hình 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
13 557/VPUBND-VX 28/06/2022 ký lại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”
14 178/KH-UBND 28/06/2022 Triển khai Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” trên địa bàn Huyện
15 211/UBND-VX 28/06/2022 V/v khẩn trương thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 và 4
16 552/VPUBND-VX 28/06/2022 V/v thực hiện hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19
17 212/UBND-VX 28/06/2022 V/v triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi năm 2022
18 210/UBND-VX 28/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2022-2025
19 551/VPUBND-VX 28/06/2022 V/v tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị định số 116/2021/NĐCP của Chính phủ
20 550/VPUBND-VX 28/06/2022 V/v tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020