VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 171/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Đình Thần Long Hưng A, xã Long Hưng A
2 217/QĐ-UBND.NĐ 02/06/2022 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích đất ở cho hộ ông Đoàn Văn Hoàng Em, xã Định An
3 172/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ xã Long Hưng A
4 173/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Nguyễn Văn Cọp, xã Long Hưng A
5 147/TB-UBND 10/05/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Nguyễn Văn Cọp, xã Long Hưng A
6 174/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
7 175/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
8 176/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
9 177/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
10 210/VPUBND-TN 05/05/2022 V/v giải quyết nội dung kiến nghị của xã Định Yên đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Thị Kiều Diễm, xã Định Yên
11 211/VPUBND-TN 05/05/2022 V/v tham mưu thực hiện cấp phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp Huyện
12 255/VPUBND-NN&PTNT 05/05/2022 V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022
13 55/UBND-TN 05/05/2022 V/v tình hình hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi Đồng Tháp, xã Bình Thành
14 178/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Nguyễn Thanh Nhàn, xã Tân Khánh Trung
15 170/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 91/QĐ-UBND.NĐ ngày 06/4/2022 của UBND huyện Lấp Vò
16 42/TB-VPUBND 05/05/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Huyện - Trần Hoàng Nam tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của hộ bà Châu Thị Tuyết Nga, ngày 04 tháng 5 năm 2022
17 209/VPUBND-TN 05/05/2022 V/v lấy ý kiến dự thảo tổ chức chiến dịch “Dòng sông không rác thải – kênh Xáng Lấp Vò”
18 208/VPUBND-TN 05/05/2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định phân công thành viên Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH – PCTT và TKCN Huyện
19 256/VPUBND-NN&PTNT 06/05/2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
20 179/QĐ-UBND.NĐ 10/05/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất