Xuất bản thông tin

null Họp báo cáo kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp báo cáo kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính

Sáng ngày 16/6/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Văn Nờ chủ trì cuộc họp với đoàn kiểm tra liên ngành huyện và các đơn vị về báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Nhìn chung, các địa phương đều thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; cải cách chế độ công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; công tác quản lý Văn thư – Lưu trữ. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế như: thực hiện niêm yết thủ tục hành chính còn thiếu một số lĩnh vực, các quyết định đã hết hiệu lực thi hành; phiếu kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính chưa thể hiện rõ trình tự; sổ theo dõi chưa thống nhất ngày với phiếu kiểm soát, chưa tạo sổ theo dõi đúng quy trình liên thông; thực hiện chế độ báo cáo không đúng hướng dẫn; chưa thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo Chỉ thị số 35/CT-TTg; thiếu cập nhật thông tin văn bản mới ban hành; sử dụng mẫu đăng ký không đúng quy định; tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội còn thấp, v.v…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Văn Nờ đề nghị thủ trưởng các đơn vị rà soát, kiểm tra, tổ chức họp chuyên đề cho công chức phụ trách chuyên môn; chấn chỉnh thời gian làm việc và thái độ phục vụ; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, quan điểm của cán bộ, công chức; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, cần ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trang bị bảng tên, bộ phận phụ trách của công chức chuyên môn./.

Trà Giang