Xuất bản thông tin

null LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Chi tiết bài viết Thông tin dự án đầu tư

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 954/QĐ-UBND-HC ngày 26/6/2020

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 

STT

Nội dung

Ghi chú

I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA

1

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

3

Cấp lại giấy phép Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

4

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

Tải về

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Tải về

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Tải về

7

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

8

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

9

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

II. LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

2

Cấp Giấy lại chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

3

Cấp Giấy điều chỉnh chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

III. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

1

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Tải về

 

Ngọc Hiệp