Xuất bản thông tin

null Huyện Thanh Bình: Lắp đặt pano tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn Huyện

Chi tiết bài viết Cải cách hành chính

Huyện Thanh Bình: Lắp đặt pano tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn Huyện

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Thanh Bình về việc cải cách hành chính (CCHC) huyện Thanh Bình năm 2020. Nhằm tuyên truyền, cổ động, phổ biến những thành tựu, mô hình hay cách làm mới hiệu quả, những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua cải cách hành chính trong năm 2020.

          Theo đó, UBND huyện Thanh Bình ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 về việc tuyên truyền phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2020. Để thực hiện

Ảnh: Pano tuyên truyên về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tổng đài dịch vụ công 1022 trên địa bàn huyện Thanh Bình

tốt kế hoạch đã đề ra, UBND huyện xây dựng và triển khai lắp đặt 26 bảng pano tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Tổng đài dịch vụ công 1022 đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, Bộ phận Một cửa của UBND huyện và một số địa điểm công cộng đông dân cư trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí là 143.260.000 đồng (từ nguồn kinh phí Cải cách hành chính Huyện).

          Nội dung các bảng pano tập trung tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, xử lý, trả lời các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan.

Ảnh: Pano tuyên truyền được đạt nơi đông dân cư trên địa bàn huyện Thanh Bình.

          Nhằm đáp ứng kịp thời công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về trách nhiệm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2020, qua đó tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng đô thị văn minh, Nông thôn mới,… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của Huyện nhà, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Bình lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 thắng lợi.

          Thông qua công tác tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã
hội; sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đến về sự phát triển của đất nước, của địa phương và tích cực tham gia thực hiện hiệu quả trong phong trào thi đua cải cách hành chính của Huyện trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.  

                                                                                  Nguyễn Trung Quân