TTHC THANH TRA

Nội dung:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC LĨNH VỰC THANH TRA

(Theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND-HC ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện

Tải về

2

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

Tải về

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp huyện

Tải về

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai cấp huyện

Tải về

5

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Tải về

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã

Tải về

2

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Tải về

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp xã

Tải về

4

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Tải về

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1

Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình

Tải về

2

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Tải về

3

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Tải về

4

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Tải về

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022