Xuất bản thông tin

null NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Chi tiết bài viết VĂN BẢN CĐĐH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

TT

KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

Tải

văn bản

1

01/2018/NQ-HĐND

02/7/2018

Về thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua danh mục đầu tư năm 2018 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

2

02/2018/NQ-HĐND

02/7/2018

Về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư năm 2018 từ nguồn vốn chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018 và vốn kết dư ngân sách năm 2017

Tải về

3

03/2018/NQ-HĐND

02/7/2018

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

4

04/2018/NQ-HĐND

02/7/2018

Về thông qua danh mục chuẩn bị kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

5

07/NQ-HĐND

02/7/2018

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về

6

08/NQ-HĐND

02/7/2018

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Tháp Mười năm 2017

Tải về

7

09/NQ-HĐND

02/7/2018

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách của Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018 huyện Tháp Mười

Tải về

8

10/NQ-HĐND

02/7/2018

Về phương án cấp kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc nguồn ngân sách năm 2018 cho các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện

Tải về

9

11/NQ-HĐND

02/7/2018

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019

Tải về