Xuất bản thông tin

null NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Chi tiết bài viết VĂN BẢN CĐĐH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

TT

KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

Tải

văn bản

1

25/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về

2

26/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về

3

27/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về

4

28/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về

5

29/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về

6

30/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung nguồn chi Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Tháp Mười năm 2018

Tải về

7

31/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2018 và nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2019

Tải về

8

32/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 huyện Tháp Mười

Tải về

9

07/2019/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tháp Mười năm 2020

Tải về

10

08/2019/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

11

09/2019/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

12

10/2019/NQ-HĐND

17/12/2019

Nghị quyết về việc thông qua danh mục đầu tư phát triển năm 2020 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về