Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Tháp Mười

Nội dung:

Huyện ủy Tháp Mười

Ông Đinh Minh Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

phụ trách điều hành hoạt động của Huyện ủy Tháp Mười

Bà Trần Thị Quý

Chức vụ: Phó Bí Thư Huyện ủy