Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười

UBND HUYỆN Ủy ban nhân dân huyện

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười

Bà Trần Thị Quý

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Ông Nguyễn Minh Tâm

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Ông Lê Văn Ngọt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện