Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười

HĐND HUYỆN Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười

Ông Đinh Minh Dũng

Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ông Đồng Văn Hân

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện