Xuất bản thông tin

null NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Chi tiết bài viết VĂN BẢN CĐĐH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

TT

KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

TẢI VĂN BẢN

1

27/NQ-HĐND

18/8/2020

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về