Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 41, TỪ NGÀY 05/10/2020 ĐẾN NGÀY 11/10/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 41, TỪ NGÀY 05/10/2020 ĐẾN NGÀY 11/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 41, từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 5/10/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Hội ý đầu tuần

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

14g00

HT UBND tỉnh

Thứ ba 6/10/2020

* Dự Lễ khởi công xây dựng chánh điện Thiền viện Trúc Lâm

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Gò Tháp

Phân công lại đ/c Tuấn, Trưởng Ban KTXH  dự

* Dự nghe triển khai văn bản pháp luật mới ban hành

08g00

HT UBND tỉnh

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ tư 7/10/2020

* Đi giám sát cùng Ban VHXH-HĐND tỉnh

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

07g30

Huyện Châu Thành

Thứ năm 8/10/2020

* Tổ chức phiên giải trình của TT HĐND chuyên đề Thi hành án dân sự

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Hội trường B UBND

 Huyện

TT.HĐND tỉnh, TT.HU, CT.UBND huyện, UB.MTTQ huyện, 1 số đại biểu HĐND huyện, 1 số ngành liên quan, CT.UBND 1 số xã, thị trấn

Thứ sáu 9/10/2020

* Đi giám sát cùng Ban VHXH-HĐND tỉnh

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Huyện Tam Nông

* Họp Đảng ủy Khối Nhà nươc

13g30

Phòng họp UBND

* Họp Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện

15g00

Phòng họp UBND

Thứ bảy 10/10/2020

Chủ nhật 11/10/2020

* Dự lễ công bố và đón nhận quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

18g30

Trước trụ sở UBDN huyện

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thành viên TT HĐND huyện;

- 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái