Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 42, TỪ NGÀY 12/10/2020 ĐẾN NGÀY 18/10/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 42, TỪ NGÀY 12/10/2020 ĐẾN NGÀY 18/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 42, từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 12/10/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 16 HĐND huyện

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

09g00

Phòng tiếp dân TT.HĐND huyện

UBND huyện, MTTQ, Trưởng-Phó 2 Ban, TCKH, VKSND, TAND, THADS, VP.HĐND&UBND, TTVHTT&TT

* Họp cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

Cơ quan

Tất cả CBCC

Thứ ba 13/10/2020

* Tham gia với Ban VHXH HĐND tỉnh làm việc 1 số cơ sở đào tạo, định hướng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

05g00

TP.Hồ Chí Minh

Thứ tư 14/10/2020

* Đi giám sát cùng Ban VHXH-HĐND tỉnh

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

07g30

Sở Lao động TB&XH

Thứ năm 15/10/2020

* Đi giám sát cuối năm HĐND huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Xã Thạnh Lợi

TT, 2 Ban, đại biểu, TCKH, BQLDA&PTQĐ, NN, TTVHTT&TT, TT.HĐND xã, UBND xã và các thành phần của xã theo Thông báo

* Đi giám sát cuối năm HĐND huyện

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

14g00

Xã Hưng Thạnh

TT, 2 Ban, đại biểu, TCKH, BQLDA&PTQĐ, NN, TTVHTT&TT, TT.HĐND xã, UBND xã và các thành phần của xã theo Thông báo

Thứ sáu 16/10/2020

* Đi giám sát cuối năm HĐND huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Xã Tân Kiều

TT, 2 Ban, đại biểu, TCKH, BQLDA&PTQĐ, NN, TTVHTT&TT, TT.HĐND xã, UBND xã và các thành phần của xã theo Thông báo

* Đi giám sát cuối năm HĐND huyện

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

Xã Mỹ Đông

TT, 2 Ban, đại biểu, TCKH, BQLDA&PTQĐ, NN, TTVHTT&TT, TT.HĐND xã, UBND xã và các thành phần của xã theo Thông báo

Thứ bảy 17/10/2020                                          

* Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

Hội trường  CA tỉnh

Chủ nhật 18/10/2020

* Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Hội trường  CA tỉnh

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thành viên TT HĐND huyện;

- 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái