Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 44, TỪ NGÀY 26/10/2020 ĐẾN NGÀY 02/11/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 44, TỪ NGÀY 26/10/2020 ĐẾN NGÀY 02/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 44, từ ngày 26/10/2020 đến ngày 02/11/2020

Nội dung này thay đổi vào lúc 08g00, ngày 29/10/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 26/10/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Hội ý đầu tuần

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Tại cơ quan

CBCC cơ quan

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ ba 27/10/2020

* Tiếp xúc cử tri kết hợp đại biểu HĐND Tỉnh và huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Xã Thanh Mỹ

* Tiếp xúc cử tri kết hợp đại biểu HĐND Tỉnh và huyện

13g30

Xã Mỹ Quí

Thứ tư 28/10/2020

* Tiếp xúc cử tri kết hợp đại biểu HĐND Tỉnh và huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Xã Mỹ Hòa

* Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện bất thường

13g30

HT Huyện ủy

Thứ năm 29/10/2020

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Bổ sung lịch mới: Dự Lễ ra mắt “Ngư Hưng Hội quán”

14g00

Nhà ông Bùi Văn Nồng, ấp 2A, xã Hưng Thạnh

Phân công lại Đ/c Tuấn Trưởng Ban KTXH dự

Thứ sáu 30/10/2020

* Nội dung này đình lại: Làm việc với UBND huyện về đánh giá kết quả khảo sát, giám sát 6 tháng cuối năm 2020

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng họp UBND huyện

Thường trực, Trưởng-Phó 2 Ban HĐND, Lãnh đạo UBND và 1 số đơn vị liên quan; Đài truyền Thanh

* Nội dung từ thứ 5 dời xuống: Họp cơ quan chuẩn bị nội dung kỳ họp

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

CBCC cơ quan

Thứ bảy 01/11/2020

Chủ nhật 02/11/2020

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái