Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 45, TỪ NGÀY 02/11/2020 ĐẾN NGÀY 06/11/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 45, TỪ NGÀY 02/11/2020 ĐẾN NGÀY 06/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 45, từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 02/11/2020

* Chào cờ

--

07g20

Tất cả CBCC

* Hội ý đầu tuần

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Tại cơ quan

CBCC cơ quan

* Làm việc với Ủy ban MTTQ huyện về tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri

14g00

Cơ quan

Đại diện Lãnh đạo MTTQ

Thứ ba 03/11/2020

* Dự thao giảng Giảng viên kiêm chức cấp huyện

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Trung tâm BDCT huyện

* Thăm Công ty Tỷ Thạc cùng đoàn Thường trực Huyện ủy

14g00

Công ty Tỷ Thạc

Thứ tư 04/11/2020

* Tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND huyện-sử dụng Phòng họp không giấy

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Hội trường B, UBND huyện

* Làm việc tại cơ quan

 

13g30

Cơ quan

Thứ năm 05/11/2020

* Dự Hội nghị Cưu Chiến Binh huyện

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Hội trường A, UBND huyện

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ sáu 06/11/2020

* Dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc (điểm Tỉnh)

PCT- Nguyễn Thị Ngọc Dung

09g00

Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều

Thứ bảy 07/11/2020                                

Chủ nhật 08/11/2020

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái