Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 48, TỪ NGÀY 23/11/2020 ĐẾN NGÀY 29/11/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 48, TỪ NGÀY 23/11/2020 ĐẾN NGÀY 29/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 48, từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 23/11/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Họp Thường trực HĐND huyện

CT- Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng tiếp dân TT.HĐND huyện

Thường trực và CBCC cơ quan HĐND

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

Cơ quan

Thứ ba 24/11/2020

* Dự Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Phú Điền

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Xã Phú Điền

UBND huyện, MTTQ huyện

* Dự kỳ họp chuyên đề xã Mỹ Quí

13g30

Xã Mỹ Quí

Thứ tư 25/11/2020

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Thứ năm 26/11/2020

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Họp Thường trực HĐND tự phê bình và kiểm điểm cuối năm 2020

CT - Định Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

14g00

Phòng tiếp dân của TT.HĐND

Thứ sáu 27/11/2020

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Thứ bảy 28/11/2020                               

Chủ nhật 29/11/2020

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái