Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 49, TỪ NGÀY 30/11/2020 ĐẾN NGÀY 06/12/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 49, TỪ NGÀY 30/11/2020 ĐẾN NGÀY 06/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 49, từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

Nội dung này thay đổi vào lúc 16g25, ngày 30/11/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 30/11/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Đánh giá, kiểm điểm cuối năm 2020

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

14g00

Phòng tiếp dân của TT HĐND

Thành viên Thường trực và Trưởng, phó hai Ban

Thứ ba 01/12/2020

* Họp chi bộ phê tự phê Đảng viên cuối năm 2020

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng họp UBND huyện

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ tư 02/12/2020

* Dự thẩm tra văn bản kỳ họp thứ 16 của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Thành viên Ban KTXH và 1 số cơ quan chuyên môn của UBND huyện

* Dự thẩm tra văn bản kỳ họp thứ 16 của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện

13g30

Cơ quan

Thành viên Ban KTXH và 1 số cơ quan chuyên môn của UBND huyện

Thứ năm 03/12/2020

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Thứ sáu 04/12/2020

* Tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm kỳ họp không giấy

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Hội trường A, UBND huyện

Theo thư mời

* Nội dung này từ thứ 5 dời xuống: Dự Thẩm tra văn bản kỳ họp thứ 16 của Ban Pháp chế HĐND huyện

13g30

Phòng tiếp dân của TT HĐND

Thành viên Ban Pháp chế và lãnh đạo các cơ quan: VKSND, TAND, THA dân sự huyện

Thứ bảy 05/12/2020                    

Chủ nhật 06/12/2020

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái