Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 50, TỪ NGÀY 07/12/2020 ĐẾN NGÀY 13/12/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 50, TỪ NGÀY 07/12/2020 ĐẾN NGÀY 13/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 50, từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020

Nội dung này thay đổi vào lúc 10g00, ngày 09/12/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 07/12/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Dự kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp, khóa IX

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

HT UBND tỉnh

1 cử tri xã Hưng Thạnh

Thứ ba 08/12/2020

* Dự kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp, khóa IX

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

HT UBND tỉnh

1 cử tri xã Hưng Thạnh

Thứ tư 09/12/2020

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Kiểm điểm, đánh giá chất lượng Đảng ủy và phân loại chi bộ, đảng viên Đảng bộ Khối Nhà nước năm 2020

13g30

Phòng họp UBND huyện

Theo thư mời

Thứ năm 10/12/2020

* Họp thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 16 HĐND huyện, khóa IX, Cụm số 1 đại biểu HĐND huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

HT A, xã Mỹ Đông

Theo Công văn mời

* Họp thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 16 HĐND huyện, khóa IX, Cụm số 2 đại biểu HĐND huyện

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

HT B, UBND huyện

Theo Công văn mời

* Bổ sung lịch mới: Dự Lễ ra mắt Minh Điền Hội quán, xã Phú Điền

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

14g00

Nhà Văn hóa ấp Mỹ Điền, xã PĐ

Phân công lại đ/c Tuấn, Ủy viên BTT, Trưởng Ban VHXH HĐND huyện

Thứ sáu 11/12/2020

* Họp thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 16 HĐND huyện, khóa IX, Cụm số 3 đại biểu HĐND huyện

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

TTVH-HTCĐ xã TX

Theo Công văn mời

* Họp tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu thống nhất giải trình tại kỳ họp

14g00

Phòng tiếp dân của TT.HĐND huyện

TT HĐND, 2 Ban, Lãnh đạo UBND, cụm trưởng, Văn phòng, thư ký

Thứ bảy 12/12/2020                               

Chủ nhật 13/12/2020

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái