Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 51, TỪ NGÀY 14/12/2020 ĐẾN NGÀY 20/12/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 51, TỪ NGÀY 14/12/2020 ĐẾN NGÀY 20/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 51, từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 14/12/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Thứ ba 15/12/2020

* Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện bất thường

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng họp BCH/HU

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ tư 16/12/2020

* Tổ chức họp HĐND kỳ 16, khóa IX

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

HT A, UBND huyện

Thành phấn theo thư mời

Thứ năm 17/12/2020

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Thứ sáu 18/12/2020

* Họp cơ quan chuẩn bị nội dung tổng kết nhiệm kỳ HĐND khóa IX

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

2 Ban, Văn phòng

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ bảy 19/12/2020                               

Chủ nhật 20/12/2020

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái