Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 01, TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 10/01/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 01, TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 10/01/2021

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 01, từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 04/01/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Dự họp tổng kết Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Hội trường A, UBND

Đ/c Thắm, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

* Làm việc tại cơ quan kiểm tra khâu chuẩn bị tổ chức Tổng kết nhiệm kỳ

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

Cơ quan

Thứ ba 05/01/2021

* Làm việc tại cơ quan chuẩn bị nội dung họp Đảng ủy Khối Nhà nước

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Dự Hội nghị tổng kết KTXH năm 2020 và triển khai kế hoạch KTXH 5 năm (2021-2025) và năm 2021

13g30

HT B, UBND

Thứ tư 06/01/2021

* Làm việc tại cơ quan chuẩn bị nội dung Tổng kết nhiệm kỳ

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Dự Hội nghị  tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc huyện năm 2020

13g30

HT Khối vận

Thứ năm 07/01/2021

* Họp Đảng ủy Khối Nhà nước

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

PH UBND

* Họp chi bộ VP.HĐND&UBND

09g00

PH UBND

* Tổ chức Tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện khóa IX

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

HT A, UBND

Thành phần theo thư mời

Thứ sáu 08/01/2021

* Xử lý công việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Dự họp mặt kỹ nhiệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử Quốc hội VN và tổng kết nhiệm kỳ Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỉnh Đồng Tháp

13g30

HT UBND tỉnh

Thứ bảy 09/01/2021                               

Chủ nhật 10/01/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái