Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN Tuần 02, Từ Ngày 11/01/2021 Đến Ngày 17/01/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN Tuần 02, Từ Ngày 11/01/2021 Đến Ngày 17/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 02, từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 11/01/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (01 ngày)

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Hội trường A, UBND

Đ/c Tuấn Trưởng Ban KTXH, đ/c Thắm, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Thứ ba 12/01/2021

* Làm việc tại cơ quan chuẩn bị nội dung họp   Thường trực HĐND huyện và họp báo quí IV/2020

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Thứ tư 13/01/2021

* Khám sức khỏe định kỳ

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

06g00

Ban BVCSSK tỉnh

* Họp Thường trực HĐND huyện

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

Phòng tiếp dân HĐND

* Họp Đảng ủy Khối Nhà nước

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

15g00

PH/UBND

Thứ năm 14/01/2021

* Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ ba

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

HT B UBND huyện

* Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

HT UBND tỉnh

* Dự Hội nghị tổng kết Đoàn và phong trào TTN huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

HT A, UBND huyện

Phân công lại đ/c Thanh Tuấn, Trưởng Ban KTXH

Thứ sáu 15/01/2021

* Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng họp

* Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

13g30

HT A, UBND huyện

Thứ bảy 16/01/2021                                

Chủ nhật 17/01/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái