Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 03, TỪ NGÀY 18/01/2021 ĐẾN NGÀY 24/01/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 03, TỪ NGÀY 18/01/2021 ĐẾN NGÀY 24/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 03, từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

Nội dung này thay đổi vào lúc 10g40, ngày 20/01/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 18/01/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Thứ ba 19/01/2021

* Họp cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng tiếp dân

Tất cả CBCC

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ tư 20/01/2021

* Họp BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng họp BTV/HU

* Thăm chúc Tết một số xã

13g30

Một số xã

Thứ năm 21/01/2021

* Bổ sung lịch mới: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Hội trường UBND tỉnh

* Nội dung này đình lại: Thăm chúc Tết một số xã

08g00

Một số xã

Đi cùng đoàn Huyện ủy

* Nội dung này từ thứ 6 dời lên: Sinh hoạt định kỳ Đảng bộ Khối Nhà nước

13g30

HT B, UBND huyện

Thứ sáu 22/01/2021

* Thăm chúc Tết một số xã

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Một số xã

* Dự lễ ra mắt Thuận Kiều hội quán

14g00

Nhà văn hoá ấp 5, xã ĐBK

Thứ bảy 23/01/2021                                

Chủ nhật 24/01/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái