Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 05, TỪ NGÀY 01/02/2021 ĐẾN NGÀY 07/02/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 05, TỪ NGÀY 01/02/2021 ĐẾN NGÀY 07/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 05, từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021

Nội dung này thay đổi vào lúc 17g00, ngày 03/02/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 01/02/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Thăm, chúc Tết một số xã

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Một số xã

Thứ ba 02/02/2021

* Bổ sung lịch mới: Họp Ủy ban bầu cử huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

09g00

Phòng họp BCH/HU

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

* Nội dung này đình lại: Tổ chức họp trao đổi kinh nghiệm Thường trực HĐND

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

14g00

HT B UBND huyện

Theo công văn mời

Thứ tư 03/02/2021

* Dự Hội nghị thông tin kết quả Đại hội XIII của Đảng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

HT A UBND huyện

Đ/c Thanh Tuấn, đ/c Thắm

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ năm 04/02/2021

* Nội dung này đình lại: Thăm, chúc tết một số xã

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Một số xã

* Bổ sung lịch mới: Họp Uỷ ban bầu cử lần 3 cho ý kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu các xã, thị trấn

08g00

Phòng họp BCH/HU

* Bổ sung lịch mới: Họp Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn công bố góp ý của Uỷ ban bầu cử cấp huyện về về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu các xã, thị trấn

14g00

Phòng họp BCH/HU

Thứ sáu 05/02/2021

* Viếng nghĩa trang Liệt sĩ huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

06g30

Nghĩa trang LS huyện

* Thăm, chúc tết một số xã

08g00

Một số xã

Đ/c Thanh Tuấn (Trưởng Ban VHXH)

* Họp Đảng ủy Khối Nhà nước

14g00

Phòng họp UBND

Thứ bảy 06/02/2021                                            

Chủ nhật 07/02/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái