Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 06, TỪ NGÀY 08/02/2021 ĐẾN NGÀY 14/02/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 06, TỪ NGÀY 08/02/2021 ĐẾN NGÀY 14/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 06, từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 08/02/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Thăm, chúc Tết một số xã

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Một số xã

* Dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất: thỏa thuận cơ cấu, số lượng, thành phần ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

13g30

Hội trường B UBND huyện

Thứ ba 09/02/2021

* Dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Xã Láng Biển

* Họp Đảng ủy Khối Nhà nước

13g30

Phòng họp UBND huyện

Thứ tư 10/02/2021

* Nghỉ Tết nguyên đán (từ ngày 10/02/2021 đến ngày 16/02/2021)

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

--

--

Tất cả CBCCVC

Thứ năm 11/02/2021

Thứ sáu 12/02/2021

* Viếng Đền thờ Thiên Hộ Võ Duy Dương và Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

KDT Gò Tháp

Thứ bảy 13/02/2021                                           

Chủ nhật 14/02/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái