Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 09, TỪ NGÀY 01/3/2021 ĐẾN NGÀY 07/3/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 09, TỪ NGÀY 01/3/2021 ĐẾN NGÀY 07/3/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 09, từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 01/3/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Họp Thường trực Ủy ban Bầu cử huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng họp BTV/HU

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ ba 02/3/2021

* Tham gia làm việc với Đảng ủy Khối Nông nghiệp-TNMT

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng NN

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ tư 03/3/2021

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Họp lấy ý kiến cử tri nơi công tác của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

10g30

Phòng họp UBND

* Họp Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

15g00

Phòng họp

TT HĐND

Thường trực và lãnh đạo 2 Ban HĐND,  Công đoàn Khối NN

Thứ năm 04/3/2021

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Chuẩn bị nội dung họp Đảng ủy Khối Nhà nước

13g30

Cơ quan

Thứ sáu 05/3/2021

* Dự họp đóng góp văn bản của Thường trực HĐND Tỉnh

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng họp TT HĐND tỉnh

* Dự họp mặt 8/3

13g30

Cơ quan

Thứ bảy 06/3/2021                                           

Chủ nhật 07/3/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái