Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 11, TỪ NGÀY 15/3/2021 ĐẾN NGÀY 21/3/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 11, TỪ NGÀY 15/3/2021 ĐẾN NGÀY 21/3/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 11, từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021

Nội dung này thay đổi vào lúc 10g50, ngày 17/3/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 15/3/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Hội nghị hiệp thương lần thứ hai UB.MTTQ Việt Nam huyện

13g30

HT B, UBND huyện

Thứ ba 16/3/2021

* Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

BCH Quân sự huyện

* Tham gia làm việc với Ban chỉ đạo bầu cử xã Mỹ Quí

14g00

Xã Mỹ Quí

Thứ tư 17/3/2021

* Họp Ủy ban Bầu cử huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

HT B, UBND huyện

* Kiểm tra công tác bầu cử

14g00

Một số xã

Thứ năm 18/3/2021

* Kiểm tra công tác bầu cử (1 ngày)

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Một số xã

Thứ sáu 19/3/2021

* Họp cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng Tiếp dân HĐND huyện

* Bổ sung lịch mới: Dự hội nghị Công bố kết quả đánh giá Chỉ số DDCI; Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021

08g00

HT B, UBND huyện

* Hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ Tỉnh, Huyện

13g30

HT A, UBND huyện

Thứ bảy 20/3/2021                                            

Chủ nhật 21/3/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái