Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 13, TỪ NGÀY 29/3/2021 ĐẾN NGÀY 04/4/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 13, TỪ NGÀY 29/3/2021 ĐẾN NGÀY 04/4/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
TUẦN 13, TỪ NGÀY 29/3/2021 ĐẾN NGÀY 04/4/2021

Nội dung này thay đổi vào lúc 07g40, ngày 01/4/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 29/3/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Tham gia thông qua hồ sơ sửa trụ sở Thường trực HĐND

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng họp BTV/HU

* Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú

14g00

Khóm 4, TTMA

Thứ ba 30/3/2021

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Bổ sung lịch mới: Họp lãnh đạo và công chức văn phòng

13g30

Phòng họp UBND

Thứ tư 31/3/2021

* Dự làm việc với UB.MTTQ huyện về triển khai nhiệm vụ năm 2021

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng họp BCH/HU

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ năm 01/4/2021

* Bổ sung lịch mới: Dự họp trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4 năm 2021

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

HTUB (B)

* Dự làm việc với Hội Nông dân về triển khai nhiệm vụ năm 2021

08g00

Phòng họp BCH/HU

Phân công Đ/c Tuấn – Trưởng ban KTXH

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ sáu 02/4/2021

* Dự làm việc với Huyện đoàn về triển khai nhiệm vụ năm 2021

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng họp BCH/HU

* Bổ sung lịch mới: Dự họp thường kỳ UBND quý I năm 2021 (họp không giấy)

14g00

Hội trường B, UBND huyện

* Dự làm việc với HLH phụ nữ huyện về triển khai nhiệm vụ năm 2021

14g00

Phòng họp BCH/HU

Phân công Đ/c Tuấn – Trưởng ban KTXH

Thứ bảy 03/4/2021                                            

Chủ nhật 04/4/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái