Xuất bản thông tin

null NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI

Chi tiết bài viết VĂN BẢN CĐĐH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI

TT

KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

TẢI VĂN BẢN

1

01/2021/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

2

02/2021/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

3

03/2021/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết thực hiện Hội Nghị chất vấn, phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND huyện Tháp Mười khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tải về

4

40/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Tháp Mười năm 2020

Tải về

5

41/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020 và nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2021

Tải về

6

42/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ

Tải về

7

43/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về việc xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025

Tải về

8

44/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về việc quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị giai đoạn 2021 – 2025

Tải về

9

45/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về việc Kế hoạch xúc tiến và kêu gọi đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021 – 2025

Tải về

10

46/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về Kế hoạch quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất gắn với xây dựng các ngành hàng chủ lực theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025

Tải về

11

47/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 – 2025

Tải về

12

48/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 – 2025

Tải về

13

49/NQ-HĐND

12/8/2021

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022

Tải về