THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

Nội dung:

THỦ TC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của

Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

1

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - 2.000633.000.00.00.H20

Tải về

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - 2.000629.000.00.00.H20

Tải về

3

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - 1.001279.000.00.00.H20

Tải về

4

Cấp giấy phép bán lẻ rượu - 2.000620.000.00.00.H20

Tải về

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu -2.000615.000.00.00.H20

Tải về

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu - 2.001240.000.00.00.H20

Tải về

7

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - 2.000181.000.00.00.H20

Tải về

8

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá -2.000150.000.00.00.H20

Tải về

9

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - 2.000162.000.00.00.H20

Tải về

II. LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - 2.001283.000.00.00.H20

Tải về

11

Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - 2.001270.000.00.00.H20

Tải về

12

Cấp điều chỉnh Giấy Chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - 2.001261.000.00.00.H20

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website