Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười

Trang chủ Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười

Ông Đinh Minh Dũng

Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ông Đồng Văn Hân

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Danh mục chính Menu