HĐND huyện

Nội dung:

Bà Trần Thị Quý

Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Danh mục chính Menu