Nội dung

Nội dung:

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh

Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ông Ngô Văn Nghĩa

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Bà Hồ Thị Thắm

Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Ông Trần Văn Lập

Chức vụ: Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

Ông Võ Thanh Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

Danh mục chính Menu