LĨNH VỰC MÔ HÌNH HẸN GIỜ

Nội dung:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN THEO MÔ HÌNH HẸN GIỜ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI NHÀ NGƯỜI DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  343/QĐ-UBND-HC ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

1. Xem video clip hướng dẫn thực hiện TTHC theo Mô hình: Tại đây

2. Danh mục thủ tục hành chính:

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website