LĨNH VỰC NỘI VỤ

Trang chủ Lĩnh vực NV

LĨNH VỰC NỘI VỤ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND-HC ngày 27/12/2019

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Nội dung

Ghi chú

I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Thủ tục thi tuyển công chức

Tải về

2

Thủ tục xét tuyển công chức

Tải về

3

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Tải về

4

Thủ tục hành chính xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện

Tải về

5

Thủ tục hành chính thi tuyển viên chức

Tải về

6

Thủ tục xét tuyển viên chức

Tải về

7

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Tải về

II.  LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tải về

9

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Tải về

10

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Tải về

11

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến;

Tải về

12

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề;

Tải về

13

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất.

Tải về

14

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.

Tải về

15

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình.

Tải về

III.LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

16

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về

17

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải về

18

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải về

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

19

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

Tải về

20

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

Tải về

21

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

Tải về

22

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (SĐ, BS) quỹ.

Tải về

23

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

Tải về

24

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Tải về

25

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

Tải về

26

Đổi tên quỹ.

Tải về

27

Quỹ tự giải thể.

Tải về

V. LĨNH VỰC QUẢN  LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI

28

Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã

Tải về

29

Thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã

Tải về

30

Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã

Tải về

31

Thủ tục hành chính chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cấp xã

Tải về

32

Thủ tục hành chính đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã

Tải về

33

Thủ tục hành chính giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã

Tải về

34

Thủ tục hành chính báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường hội cấp xã

Tải về

35

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Tải về

36

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức

Tải về

VI. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

37

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tải về

38

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Tải về

39

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Tải về

40

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Tải về

41

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Tải về

42

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Tải về

43

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Tải về

44

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website