LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Nội dung:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 956/QĐ-UBND-HC ngày 26/6/2020

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Nội dung

Ghi chú

I. LĨNH VỰC CÔNG SẢN-GIÁ

1

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Tải về

2

Mua quyển hóa đơn

Tải về

3

Mua hóa đơn lẻ

Tải về

4

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tải về

5

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tải về

6

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

Tải về

7

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

Tải về

8

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại ác điểm a, b,c, d, đ và e khoản 1 ĐIều 41 của Luật quản lý, sử dung tài sản công.

Tải về

9

Quyết định điều chuyển tài sản công

Tải về

10

Quyết định bán tài sản công

Tải về

11

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Tải về

12

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản

Tải về

13

Quyết định thanh lý tài sản công

Tải về

14

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoạ

Tải về

15

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố.

Tải về

16

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu Nhà nước

Tải về

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ

1

Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website