THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

Nội dung:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1014/QĐ-UBND-HC ngày 16/09/2022

của Chủ tch UBND tnh Đồng Tháp)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

1

Thủ tục phục hồi danh dự - Mã số hồ sơ TTHC: 1.0054.000.00.00.H20

Tải về

2

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại - Mã số hồ sơ TTHC:2.002190.000.00.00.H20

Tải về

II

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

1

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC: 1.001695.000.00.00.H20

Tải về

2

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC: 1.001695.000.00.00.H20

Tải về

3

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC: 2.002189.000.00.00.H20

Tải về

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000554.000.00.00.H20

Tải về

5

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; khai tử; thay đổi hộ tịch) - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000547.000.00.00H20

Tải về

6

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000522.000.00.00H20

Tải về

7

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Mã số hồ sơ TTHC: 1.000893.000.00.00.H20

Tải về

8

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000497.000.00.00.H20

Tải về

9

Cấp bản sao trích lục hộ tịch - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000635.000.00.00.H20

Tải về

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000528.000.00.00.H20

Tải về

11

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000806.000.00.00.H20

Tải về

12

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC:1.001766.000.00.00.H20

Tải về

13

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc - Mã số hồ sơ TTHC:2.000748.000.00.00.H20

Tải về

14

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC:2.000513.000.00.00.H20

Tải về

III

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

 

1

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC: 2.002363.000.00.00.H20

Tải về

IV

LĨNH VỰC GIÁM HỘ

 

1

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC: 1.001669.000.00.00.H20

Tải về

2

Đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000756.000.00.00.H20

Tải về

V

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

1

Cấp bản sao từ sổ gốc - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000908.000.00.00.H20

Tải về

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000843.000.00.00.H20

Tải về

3

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài  cấp hoặc chứng nhận - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000815.000.00.00.H20

Tải về

4

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000884.000.00.00.H20

Tải về

5

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Mã số hồ sơ TTHC: 2.001035.000.00.00.H20

Tải về

6

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000913.000.00.00.H20

Tải về

7

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000927.000.00.00.H20

Tải về

8

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000942.000.00.00.H20

Tải về

9

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - Mã số hồ sơ TTHC: 2.001050.000.00.00.H20

Tải về

10

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Mã số hồ sơ TTHC: 2.001009.000.00.00.H20

Tải về

11

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Mã số hồ sơ TTHC:2.000992.000.00.00.H20

Tải về

12

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Mã số hồ sơ TTHC: 2.001008.000.00.00.H20

Tải về

VI

LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

 

1

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000979.000.00.00.H20

Tải về

VII

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Mã số hồ sơ TTHC: 1.004583.000.00.00.H20

Tải về

2

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký - Mã số hồ sơ TTHC: 1.003625.000.00.00.H20

Tải về

3

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất – 1.000655.000.00.00.H20

Tải về

4

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai - Mã số hồ sơ TTHC: 1.004550.000.00.00.H20

Tải về

5

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận - Mã số hồ sơ TTHC: 1.003862.000.00.00.H20

Tải về

6

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu 1.003688.000.00.00.H20

Tải về

7

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký - Mã số hồ sơ TTHC: 1.003046.000.00.00.H20

Tải về

8

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Mã số hồ sơ TTHC: 2.000801.000.00.00.H20

Tải về

9

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở - Mã số hồ sơ TTHC: 1.001696.000.00.H20

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website