LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Nội dung:

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1837/QĐ-UBND-HC ngày 02/12/2020

của  Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

STT

Nội dung

Ghi chú

I

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

1

Thủ tục phục hồi danh dự

Tải về

2

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Tải về

II

Lĩnh vực Hộ tịch

 

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tải về

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

4

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

5

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về

6

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tải về

7

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

8

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

9

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Tải về

10

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tải về

11

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tải về

12

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

13

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về

14

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tải về

III

Lĩnh vực Giám hộ

 

1

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tải về

2

Đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước có yếu tố nước ngoài

Tải về

IV

Lĩnh vực Chứng thực

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

Tải về

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tải về

3

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài  cấp hoặc chứng nhận

Tải về

4

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tải về

5

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Tải về

6

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tải về

7

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tải về

8

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tải về

9

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Tải về

10

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Tải về

11

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tải về

12

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tải về

V

Lĩnh Vực Hòa giải cơ sơ

 

1

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website