LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nội dung:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

(Theo Quyết định số 655/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 5 năm 20201

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng

Tải về

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tải về

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tải về

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tải về

II

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Tải về

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website