Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện

Nội dung:

A. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:

1. Ông Ngô Văn Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQVN huyện;

2. Ông Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện;

3. Ông Phạm Văn Bé Em, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện;

4. Ông Nguyễn Văn Lâm, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN huyện.

B. Các Tổ chức chính trị - xã hội:

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1. Nguyễn Hoàng Chia, Bí thư Huyện đoàn;

2. Võ Văn Minh Khánh, Phó Bí thư Huyện đoàn.

- Hội Nông dân huyện

1. Nguyễn Văn Mãnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện;

2. Hồ Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

1. Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;

2. Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện.

- Hội Cựu chiến binh huyện

1. Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện;

2. Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện.

- Liên đoàn Lao động huyện

1. Võ Văn Đổi, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện;

2. Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

C. Tổ chức xã hội huyện

- Hội Chữ thập đỏ huyện

1. Lê Thanh Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện;

2. Trần Văn Truyện, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện;

3. Lê Văn Bá, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện.

- Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện

1. Đỗ Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện;

2. Nguyễn Thị Phước, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện.

Danh mục chính Menu