Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2338/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường TH&THCS Láng Biển
2 2339/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Nguyễn Văn Tre
3 2340/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường TH&THCS Thanh Mỹ
4 2342/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường TH&THCS Phú Điền
5 2343/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Đốc Binh Kiều
6 2344/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Mỹ Hoà
7 2473/UBND-TH 18/05/2021 V/v tăng cường công tác quản lý, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện
8 2472/QĐ-UBND 18/05/2021 Thành lập Tổ tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
9 5369/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp bờ kè đường Nguyễn Thị Minh Khai (đầu cầu qua chợ cũ)
10 775/VPUBND-VX 17/05/2021 V/v hướng dẫn thực hiện nông thôn mới năm 2021 tiêu chí số 15
11 2394/UBND-VX 17/05/2021 V/v dự thảo nội dung và hình thức hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh năm 2021
12 2395/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 (Hạng mục: Dãy 04 phòng học cấp IV, Điểm phụ kênh Năm)
13 2396/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Trường Tiểu học và THCS Thanh Mỹ (Hạng mục: Dãy 05 phòng học cấp IV, Điểm phụ Lợi Hòa)
14 776/VPUBND-TH 17/05/2021 V/v góp ý Dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch
15 2401/BC-UBND 17/05/2021 BÁO CÁO Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2021
16 2402/UBND-NC 17/05/2021 Về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối với các cơ sở thu mua, sơ chế phế liệu trên địa bàn huyện
17 2403/UBND-TCKH 17/05/2021 V/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra
18 776/VPUBND-NC 17/05/2021 Về việc góp ý đề cương phương án - dự toán dự án “Xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 2408/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Hữu Đức
20 2409/QĐ-UBND 17/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thị Mãnh