Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7600/UBND-GPXD 21/12/2022 7600/UBND-GPXD - 01/12/2022] (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Ông NGUYỄN VĂN LỘC
2 7599/UBND-VX 21/11/2022 V/v tuyên truyền Lễ hội Cá Tra tại thủ phủ cá Tra Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp lần thứ I năm 2022
3 7598/QĐ-UBND 21/11/2022 GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
4 7597/BC-UBND 21/11/2022 BÁO CÁO Giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 5, HĐND Tỉnh khóa X
5 7596/UBND-VX 21/11/2022 V/v triển khai Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 7595/UBND-VX 21/11/2022 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới năm 2022
7 7594/UBND- VX 21/11/2022 V/v xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ ở người trên địa bàn huyện
8 7593/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 7592/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 7591/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 7590/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
12 7589/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 7588/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 1995/UBND-VX 21/03/2023 Về việc mời họp Hội đồng chính sách huyện
15 7587/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
16 7586/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
17 7585/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
18 7584/QĐ-UBND 21/11/2022 [7584/QĐ-UBND - 30/11/2022] Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 7583/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 7582/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội