Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1006/VPUBND-VX 14/06/2021 V/v thực hiện Công văn số 4380/BYT-DP của Bộ Y tế
2 1005/VPUBND-VX 14/06/2021 V/v sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để đi khám, chữa bệnh
3 1007/VPUBND-VX 14/06/2021 V/v tạm dừng tiếp nhận người nghiện ma túy và thăm học viên cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp Tỉnh
4 1002/VPUBND-VX 14/06/2021 V/v triển khai thực hiện Công văn số 1926/SYT-NVY của Sở Y tế
5 3000/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
6 3007/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (thị trấn Mỹ An)
7 3008/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Ngô Văn Bé Năm
8 3009/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Phạm Hùng Cường
9 3010/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Đặng Hoàng Thành
10 3011/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Dương Hữu Trúc
11 3012/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê Thị Mua
12 3005/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Lo
13 3013/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc điều chỉnh Quyết định giao nền nhà Tuyến dân cư kênh Ba Mỹ Điền, xã Phú Điền - Đỗ Thị Thùy Trang
14 3014/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Nguyễn Thị Hường
15 3015/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê Thị Thắm
16 3016/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Trần Minh
17 3017/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc thay thế Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê Thị Xứng
18 3018/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thị Thanh Thúy
19 3019/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc thay thế Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lương Thị Tuyết Mai
20 3094/UBND-NN 11/06/2021 V/v góp ý Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp