Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 69/UBND-NN 24/01/2023 Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP năm 2022 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023
2 67/QĐ-UBND 24/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Hộ ông Nguyễn Văn Việt
3 66/UBND-NN 24/01/2023 Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
4 65/UBND-XDCB 24/01/2023 V/v tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
5 64/QĐ-UBND 24/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Văn Tài
6 63/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 62/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 61/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 60/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 60/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 59/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 58/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 57/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 56/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
15 55/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
16 54/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
17 52/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
18 51/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 50/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 49/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội