Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2296/QĐ-UBND 31/03/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 2295/QĐ-UBND 31/03/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
3 2294/QĐ-UBND 31/03/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 2292/UBND-TH 31/03/2023 V/v bổ sung đề cương báo cáo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
5 2291/TTr-UBND 31/03/2023 Về thông qua danh mục điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ
6 2290/TTr-UBND 31/03/2023 TỜ TRÌNH Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý 1, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Quý 2 năm 2023
7 2289/KH-UBND 31/03/2023 Nhân rộng mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn huyện Tháp Mười
8 2288/UBND-VX 31/03/2023 V/v tuyên truyền sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền
9 2287/UBND-NV - 31/03/2023 V/v triển khai Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Nguyễn Phước Thiện (Trưởng đoàn Công tác số 4) tại buổi làm việc với UBND huyện Tháp Mười về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
10 2286/UBND-NV 31/03/2023 V/v thực hiện hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
11 2285/TTr-UBND 31/03/2023 TỜ TRÌNH Về việc khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Solve for tomorrow” và “Ý tưởng khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên cấp quốc gia lần thứ V”
12 2284/UBND-NN 31/03/2023 Về việc đăng ký vùng nguyên liệu, sản xuất nông nghiệp xanh thông minh, hiện đại, tuần hoàn gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ
13 2283/UBND-TNMT 31/03/2023 V/v báo cáo tình hình quản lý môi trường trong hoạt động nuôi thuỷ sản
14 2282/QĐ-TCGĐ 31/03/2023 Quyết định trưng cầu giám định đối với ông Nguyễn Lê Công Lý
15 2281/QĐ-TGGĐ 31/03/2023 Quyết định trưng cầu giám định đối với ông La Văn Thoại
16 1656/KH-UBND 08/03/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 480-KL/TU ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp
17 233/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
18 232/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 231/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 230/BC-UBND 06/01/2023 Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022