Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [901/QĐ-UBND - 26/02/2024] Quyết định PD quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Cải tạo, sửa chữa Trường TH Mỹ Quý 3
2 [900/KH-UBND - 23/02/2024] Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
3 [899/TTr-UBND - 23/02/2024] TỜ TRÌNH TTHU dự thảo Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025
4 [898/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
5 [897/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II đối với bà Huỳnh Thị Thùy Vân
6 [896/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
7 [895/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
8 [894/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
9 [893/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
10 [892/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
11 [891/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
12 [890/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
13 [889/UBND-NC - 23/02/2024] V/v xác nhận đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
14 [888/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
15 [887/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
16 [886/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
17 [885/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
18 [884/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
19 [883/KH-UBND - 23/02/2024] Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
20 [882/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp