Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 781/VPUBND-VX 08/04/2022 V/v báo cáo khảo sát, giám sát kết quả thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2022 (tính đến ngày 31/12/2021)
2 1801/QĐ-UBND 08/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - ông Nguyễn Văn Thống, xã Mỹ Quí
3 1800/QĐ-UBND 08/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, xã Trường Xuân thửa 23, tờ bản đồ số 44
4 1799/QĐ-UBND 08/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, xã Trường Xuân thửa 136, tờ bản đồ số 44
5 1749/QĐ-BCĐ 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tháp Mười
6 1002/UBND-XDCB 04/03/2022 V/v chủ trương gia hạn (lần 2) và điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An (Khóm 2)
7 779/VPUBND-VX 08/04/2022 V/v tham mưu Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
8 777/VPUBND-VX 08/04/2022 V/v công khai, tổ chức thực hiện danh mục sách giáo khoa sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học trong năm học 2022 - 2023
9 773/VPUBND-XDCB 08/04/2022 V/v góp ý dự thảo quy định về giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh
10 1792/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2022
11 1794/KH-UBND 08/04/2022 KẾ HOẠCH Điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn huyện năm 2022
12 1793/UBND-VX 08/04/2022 V/v giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
13 771/VPUBND-TCKH 07/04/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
14 770/VPUBND-TCKH 07/04/2022 V/v Nghị quyết quy định về mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026”
15 769/VPUBND-XDCB 07/04/2022 V/v tham mưu, đề xuất UBND huyện trả lời Công ty cổ phần INDEFOL SOLAR về thực hiện đầu tư dự án Nhà ở cho người lao động trên địa bàn huyện Tháp Mười theo đúng quy định
16 1789/BC-UBND 07/04/2022 BÁO CÁO Về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 17/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
17 1748/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tháp Mười
18 1787/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
19 1786/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
20 1784/UBND-VX 07/04/2022 V/v vận động lao động tham dự Phiên giao dịch việc làm tháng 4/2022