Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1783/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 1782/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 1781/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 1780/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 1779/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 1778/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 1777/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 1776/UBND-XDCB 07/04/2022 V/v ý kiến đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu Sapo Đồng Tháp (lần 2)
9 1775/UBND-XDCB 07/04/2022 V/v phát sinh khối lượng công trình Nâng cấp hạ tầng theo hướng kiểu mẫu CDC xã Mỹ Đông
10 1774/UBND-NN 07/04/2022 Về việc nộp hồ sơ và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 trên địa bàn
11 1773/UBND-XDCB 07/04/2022 V/v ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2022-2025
12 1768/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Thanh Mỹ
13 1767/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Thạnh Lợi
14 1766/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Tân Kiều
15 1765/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Phú Điền
16 1764/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Mỹ Qúi
17 1763/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Mỹ Hòa
18 1761/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022
19 767/VPUBND-NN 06/04/2022 Về việc triển khai Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
20 766/VPUBND-XDCB 06/04/2022 V/v triển khai phiếu khảo sát về hoạt động xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc